درخواست VIP
قابل توجه مالکین محترم با ثبت درخواست خود در قسمت VIP ملک شما ظرف مدت نهایتا 30 روز توسط نمایندگی های مجاز آقای واسطه به فروش و یا اجاره میرسد.



نویسنده:
تاریخ ثبت خبر: 1400/11/20


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق
 به آقای واسطه می باشد.